Dogfrisbee

Trénování čehokoliv je mi na hony vzdálené a tím spíš trénování čehosi, u čeho psa unavím až sekundárně, tudíž diskem nechávám házet Míru. Ale klukům to jde a všechny Dogfrisbee zážitky najdete v této podesekci.

DISCDOG KLUB ČR

Freestyle (USDDN)
 1. Tento dokument určuje pravidla „US Disc Dog Judging Criteria for Freestyle“ (pravidla USDDN pro freestyle) a vznikl konzultačním procesem Řídícího výboru USDDN.
 2. Změny tohoto dokumentu mohou být povoleny pouze většinovým schválením Řídícího výboru USDDN. Tento Řídící výbor počítá s občasnými úpravami pravidel tak, aby co nejlépe odrážely ušlechtilé názory disc dog komunity.
 3. Tato pravidla jsou volně k užití na jakékoliv disc dog akci, pokud organizátor dodrží tyto podmínkyHrací plocha musí být obdélník o minimální šířce 40 yardů (36,6 metru) a minimální délce 70 yardů (64 metrů).
  1. Nenazývat tato pravidla jinak než „US Disc Dog Judging Criteria for Freestyle“.
  2. Nesnažit se jakýmkoliv způsobem si tato pravidla osvojit.
  3. Výslovně netvrdit a ani nenaznačovat, že je soutěž zaštítěna, podporována nebo jakýmkoliv způsobem spojena s USDDN, pokud Řídící výbor USDDN vysloveně neudělil k tomuto povolení.
 4. Hrací plocha musí být obdélník o minimální šířce 40 yardů (36,6 metru) a minimální délce 70 yardů (64 metrů).
 5. Soutěžící mohou své vystoupení začít ze strany, kterou si sami vyberou.
 6. Diváci nesmí vstoupit na plochu hřiště.
 7. Na ploše smí být v daný moment pouze jeden tým (pes + majitel).
 8. Vystoupení je časově omezené na 2 minuty. Čas se počítá od prvního vyhozeného disku. Jakýkoliv disk hozený během daného časového limitu se započítává do skóre a to i v případě, že jej pes chytne/nechytne až po uplynutí tohoto limitu. 
 9. The USDDN SC vyžaduje jak v Toss & Fetch, tak ve Freestylu, používání disků specifikovaných níže. Soutěžící by neměl různé modely disků používat současně - všechny používané disky by měly být stejné velikosti a váhy. Pokud soutěžící bude přistižen s různými modely disků v jednom kole, bude mu před násobením koeficientem odečteno pět (5) bodů a v Toss & Fetch jeden (1) bod za každý hod. Nicméně celkové skóre za dané kolo nemůže být nižší než nula (0). Důležitá poznámka: Bodová srážka za smíchání disků je oddělena od ostatních bodových srážek.
  Pokud má pes vyšší kohoutkovou výšku než 38 cm, hráč smí využívat tyto disky:
  Disky podle velikosti/váhy:
  "Standardní velké disky ": Průměr 24 - 28 cm / váha méně než 115 gramů
  •         Wham-O: Fastback Standard, Flex & Super Flex
  •         DTW: Chomper Standard, Flex & SuperFlex
  •         Innova Hero: 235's: AIR and Xtra
  •         DogStar:  Standard and Crusher 
  "Standardní střední disky ": Průměr 21 - 22,5 cm / váha méně než 115 gramů
  •         Innova Hero: 215's: Sonic, Super Sonic, Sonic Xtra
  •         Hyperflite: K-10 Competition Standard, Frostbite, UV & Midnight Sun
  "Odolné velké disky": Průměr 24 - 28 cm / váha 130 - 145 gramů
  •         Wham-O: Eurablend;
  •         Innova Hero: 235's: Super Hero/K9 Candy, SuperStars, SuperSwirls
  •         DogStar:  Crusher Heavy & Crusher T-Rex
  "Odolné střední disky":  Průměr 21 - 22,5 cm / váha 130 - 145 gramů
  •         Hyperflite: Jawz (All variants of Jawz - HyperFlex, XComp, Standard)
  Pokud má pes kohoutkovou výšku 38 cm a méně, hráč smí hráč používat všechny disky popsané výše a zároveň disky popsané níže. Při smíchání jednotlivých druhů disků platí stejná pravidla, jako u větších psů.
  "Malé disky ":  Prměr 15,5 - 18 cm / váha 40 - 90 gramů
  •         Innova Hero: Pup 160's
  •         Hyperflite: Pup Jawz, Pup Frostbite, Pup Competition Standard
 10. Pokud se pes během soutěže vyvenčí na i mimo hrací plochu, pokus týmu je ihned zastaven bez možnosti pokračování. Majitel je povinen neprodleně po psovi uklidit. Tým není za tento přestupek diskvalifikován, nicméně kromě ztraceného času mu je navíc odečteno 5 bodů ze 40 možných bodů. Výsledný bodový zisk však nemůže být záporný.
 11. Pokud probíhající pokus naruší cokoliv bez zapříčinění právě soutěžícího týmu, čas je co nejdříve pozastaven na znamením jakéhokoliv rozhodčího v poli. Po vyřešení problému soutěžící tým může pokračovat. Čas se začne počítat od doby, kdy byl zastaven a pes může začít kdekoliv na ploše. Týmu může být dodatečně udělena možnost volby začít svůj pokus zcela znovu, ovšem pouze se souhlasem většiny rozhodčích, aby se vyloučila možnost, že soutěž byla úmyslně někým přerušena, aby soutěžící tým měl možnost „nového pokusu“. Pokud k přerušení došlo z počátku dané doby, může tým začít se svým novým pokusem ihned, pokud k přerušení došlo ke konci, může si tým zvolit, že bude přeřazen na konec startovního pole a svůj pokus provede, až si pes odpočine. Čas může být přerušen kvůli jakémukoliv rozptylování či vyrušování, které může přímo nebo nepřímo vést ke zranění psa nebo omezovat tým ve fair-play soutěžení.
 12. Porota rozhodčích se skládá ze 4 lidí, z nichž každý posuzuje jednu z hodnotících kategorií: Pes, Hráč, Tým a Úspěšnost . Každý rozhodčí určí bodovou známku s přesností na setiny s maximální hodnotou 10, takže maximum získaných bodů pro jeden tým za jedno vystoupení je 40 bodů. Rozhodčí mají absolutní právo v přidělení bodů a proti jejich rozhodnutí se nelze odvolat.
 13. Rozhodčí kategorie Pes uděluje maximálně 2,5 bodu za každý ze 4 prvků. Celkové skóre bude součtem ohodnocení těchto čtyř prvků.
 14. Rozhodčí kategorie Hráč uděluje maximálně 2,5 bodu za každý ze 4 prvků. Celkové skóre bude součtem ohodnocení těchto čtyř prvků.
 15. Rozhodčí kategorie Tým uděluje maximálně 2,5 bodu za každý ze 7 prvků. Celkové skóre bude součtem ohodnocení čtyř nejlépeohodnocených prvků .
 16. Rozhodčí kategorie Úspěšnost vypočítá bodový zisk z poměru chycených a hozených hodů ( Catch-Throw ratio), který vynásobí 10. Aby hod (a možný chyt) mohl být počítán, disk musí být vyhozen dřív, než se jej pokusí pes chytit. Z tohoto důvodu nejsou disky, které chytne pes přímo z ruky (take) a disky úmyslně kutálené po zemi (roller) počítány jako hody a nejsou do tohoto poměru započítávány. Všechna ostatní vypuštění disku jsou však brána jako hod s možným chycením a jsou zahrnuty do výsledného výpočtu bodů.
 17. Pravidlo bezpečnosti psa – z důvodu podpory bezpečného vedení psa při disc dog, USDDN zavedla pravidlo bezpečnosti psa, které umožňuje stržení bodů v případě ohrožení zdraví psa při soutěži podle následujících pravidel:
  1. Zkroucení – pes se při skoku, chytání nebo dopadu nepřirozeně zkroutí tak, že hrozí nebezpečí zranění (1/2 bodu nebo 1 bod za nehodu)
  2. Podlomení – Při dopadu se země nejprve dotknou nohy a poté i jiná část těla (hlava, tělo…). (2 nebo 3 body za nehodu)
  3. Pád – Pes při dopadu ze skoku dopadne dřív na jinou část těla (hlava, tělo, záda…) než na nohy.(kromě doteku země čumákem při chytání nízkých hodů v běhu) (3 nebo 4 body za nehodu) 

(penalizaci minimální sazbou musí odsouhlasit dva ze 4 rozhodčích, penalizaci maximální sazbou musí odsouhlasit 3 ze 4 rozhodčích)

Během nebo po skončení každé soutěže hlavní rozhodčí upozorní všechny soutěžící, kteří obdrželi trestné body za výše uvedené nehody, aby měli možnost si chyby ve své sestavě opravit.

Týmy, které obdrží šest nebo více trestných bodů během jednodenní soutěže, jsou diskvalifikovány.

Následující tabulka ukazuje maximum možných bodů, které lze získat podle „US Disc Dog Judging Criteria for Freestyle“ ( pravidel USDDN pro freestyle): 

 Pes
 1. Prey Drive / motivace  Během sestavy musí mít pes vykazovat soustavné zaujetí a koncentraci.  2,50
 2. Retrieval / aport  Schopnost psa sledovat a chytat disky a zároveň předvést rozmanitost způsobů aportování (pouštění na dálku, přinesení k nohám, podání do ruky).   2,50
 3. Athleticism / fyzická dovednost (atletika)  Kontrola nad svým tělem a plynulost, s jakou se pes odráží a dopadá, běhá, stojí, skáče flipy či vaulty.   2,50
 4. Grip / chycení  Před, v průběhu i po okamžiku chycení disku musí pes vykazovat důsledné a odpovídající zaujetí.   2,50

 součet bodů za hodnocení Psa =

 10,00
 Hráč
 5. Field Presentation / využití plochy  Sestava by měla předvést plánované hody různých délek a směrů tak, aby hráč využíval celou plochu hřiště.    2,50
 6. Release Diversity / rozmanitost hodů  Házející musí předvést co největší rozmanitost způsobu držení a hození disků (minimálně tři různé hody).    2,50
 7. Disc Management / organizace disků  Házení a sbírání disků musí být vhodně zasazeno do sestavy tak, aby nedocházelo k pauzám.    2,50
 8. Rhythmic Team / propojení  Přechody mezi jednotlivými triky musí být plynulé.    2,50

 součet bodů za hodnocení Hráče =

 10,00
 Tým
 9. Two Different Overs / dva různé přeskoky Dva různé prvky, kdy pes přeskočí přes tělo hráče.    2,50
 10. Two Different Vaults / dva různé vaulty Dva různé prvky, kdy pes použije k odrazu tělo hráče.    2,50
 11. Multiple Segment / složený prvek Jeden složený prvek, který se stává minimálně ze tří rychle po sobě jdoucích prvků.    2,50
 12. Dog Catch / chycení psa  Jedno chycení psa, který je ve výskoku za letícím diskem.    2,50
 13. Team Movement / společný pohyb  Sladěný pohyb týmu – např. společná otočka, slalom mezi nohama, atd…    2,50
 14. Passing Segments / Míjení  Navazující hody, mezi kterými pes těsně míjí hráče. Minimálně dvakrát v přímé linii.    2,50
 15. Zig-Zag Segments / cik-cak   Čtyři navazující hody, při kterých pes chytá cik-cak před, vedle nebo za hráčem.    2,50

 součet bodů za hodnocení Týmu =

 10,00
 Úspěšnost
 Execution Score / Skóre úspěšnosti

 Počet chycených/počet hozených disků x 10 =

 10,00

 CELKOVÉ SKÓRE =

 40,00 

Seminář s Jakubem Štýbrem

Sedím u počítače a tupě koukám do monitoru. Jsem úplně gumová. Vysátá od sluníčka, vyfoukaná od větru. Dlaně mám omlácený a vysušený, rty popraskaný a každej sval na těle unavenej. Házela jsem talířem. Vypadá to jako děsná prča, ale když chcete aspoň přibližně udělit disku požadovanou rychlost, směr a nedejbůh místo dopadu, prča to být přestává. Většinu času jsem si připadala jako naprostej osel. Absolutně nedokážu analyzovat moje snažení a výsledek tak, aby to k něčemu bylo a vypadly z toho nějaký závěry typu: skloň zápěstí víc vlevo, srovnej rameno do směru, udělej krok navíc atp.

 

Artýskovo začátky dogfrisbee

Kulatým diskem bych si nejspíš vypíchla oko, takže tahle psí sranda zbyla Mírovi. Artýsek je od přírody skvělej aportér a léta praxe chytání tenisáku z něj udělala téměř profíka. Ovšem disk má poněkud jiné letové vlastnosti a taky záleží na házeči, jestli se mu povede odhodit chytatelnou věc (moje statistika je otřesná!).

 

 

Kontakt

Mgr. Svatava Stodolová

Liberec

E-mail: svatava.stodolova@seznam.cz

Copyright

 

Designed by Majja.

 Mapa stránek